Om os

Sino ApS er et bygherrerådgivningsfirma. Vores medarbejdere har en solid erfaring og arbejdet i byggebranchen i mange år. Vi har dermed opbygget stor ekspertise der kommer vores kunder til gavn. 

Sino ApS varetager bygherrens interesser. Vi er passionerede i vores arbejde og har mange års erfaring både inden for projektering, udførelse og drift af byggeriet.

Vi har lang byggeteknisk erfaring, der giver os de bedste forudsætninger for at rådgive og hjælpe vores kunder i alle byggeriets faser.

Med vores høje faglige niveau og vores engageret samarbejde med vores kunder, kan vi sammen finde det bedste beslutningsgrundlag og løsninger for vores kunder.

 

Sino's udgangspunkt er altid at finde de mest værdiskabende løsninger sammen med vores kunder.  Vi udfordre og stiller spørgsmål til de gængse normer. Og vi er åbne for selv at blive udfordret og se udover de gængse normer. Det er nødvendigt og det inspirerer til at løse komplekse opgaver, der skaber værdi for kunden.

Handelsbetingelser

Efterfølgende handels og betalingsbetingelser er gældende, såfremt de ikke specifikt er ændret gennem en skriftelig aftale parterne imellem.

 

1. Tilbud.

Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen. Hvis du sætter arbejde i gang uden forudgående tilbud faktureres der på medgået tid.

2. Priser.

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms med mindre andet er angivet. Priserne er faste i aftale/tilbudsperioden, dog tages der forbehold for prisændringer som følge af væsentlige ændringer i skatter og afgifter samt evt. ændringer i valutakurser m.m.

4. Betalingsbetingelser.

Arbejdet faktureres løbende med betaling 7 dage netto kontant med mindre andet fremgår af tilbud og faktura. Ved manglende eller for sen betaling bortfalder eventuel rabat og der beregnes renter af forfalden saldo med 2 % pr. måned. fra sidste rettidige betalingsdato.

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav med Sino ApS og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

5. Ejendomsforbehold.

Sino ApS forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt. Tilbud tegninger og andet forbliver Sino ApS' ejendom, medmindre andet skriftligt er aftalt. Disse må ikke uden Sino ApS' accept bringes til tredjemands viden.

6. Ansvarsbegrænsning

Et eventuelt erstatningskrav overfor Sino ApS kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte. Sino ApS hæfter ikke for direkte eller indirekte tab som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

7. Force majeure.

I tilfælde af, at Sino ApS er helt eller delvist afskåret fra at opfylde sine forpligtelser over for kunden som følge af force majeure eller anden udefra kommende omstændigheder, som Sino ApS ikke bære ansvaret for, kan Sino ApS ikke gøres ansvarlig for tab, det være sig direkte eller indirekte tab, som kunden og/eller tredjemand måtte lide i den anledning.